اگر که پسته این شهر خوب خندان است...

به راه باید رفت

و در نشستن با هر که هر کجا هر وقت

از احتیاط نباید گذشت

که یک دقیقه غفلت

بسا که حاصل آن

سالهای دربدری است

کنون به دوست بگویید

شراب را بردار

و در سکوت کویری در این شب شفاف

به باغ پسته نگاهی ز روی رحمت کن

اگر که پسته این شهر خوب خندان است

دهان دختر زیبا تهی ز دندان است

که هر شکسته دندان بهای یک نان است

.

.

.

چه روزهای جوانی است خفته در تابوت....

 

/ 0 نظر / 21 بازدید